statut

STATUT

Stowarzyszenia byłych właścicieli ich spadkobierców oraz sympatyków fabryki Norblin, B-cia Buch i T. Werner – Nasz Norblin

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie byłych właścicieli oraz sympatyków fabryki Norblin, B-cia Buch i T. Werner – Nasz Norblin, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Nazwa Stowarzyszenia może być używana w tłumaczeniu na inne języki.
4. Stowarzyszenie używa również nazwy skróconej: Stowarzyszenie Nasz Norblin.
§ 2
Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, apolityczną i demokratyczną działającą na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Warszawa.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić swą działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.
§ 5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 6
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Przynależność do tych organizacji nie może jednak naruszać zasad i celów Stowarzyszenia oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.
2. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2.
Cele i sposoby działania

§ 7
Celem stowarzyszenia jest:
1. Opieka nad Zabytkowym Zakładem Przemysłowym dawnej Fabryki Norblina mieszczącym się w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 oraz innymi obiektami, pamiątkami i archiwaliami związanymi z firmą “Norblin, B-cia Buch i T. Werner”, a szerzej również innymi poprzemysłowymi obiektami Warszawy. Inicjowanie i prowadzenie badań, dokumentacji i popularyzacji w tym zakresie.

2. Opieka nad obiektami zabytkowymi oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej zabytków, promocja rewitalizacji oraz popularyzacja historii.

3. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań o charakterze badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

4. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz kultury, sztuki, tradycji, ochrony dóbr kultury oraz działań kulturalnych i artystycznych.
5. Inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, rozwijanie świadomości i tożsamości regionalnej oraz wspieranie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocja wolontariatu.
6. Integrowanie i współdziałanie środowisk, organizacji i instytucji podejmujących działania zgodne z celami Stowarzyszenia, wspieranie członków Stowarzyszenia.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej – szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, sympozjów, prezentacji, spotkań, odczytów, staży, wycieczek.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej, edukacyjnej, konkursów, tworzenie wydawnictw cyfrowych i publikacji w sieci Internet, tworzenie kolekcji oraz inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w kulturze i sztuce.
3. Organizowanie koncertów, wystaw, targów, festiwali, pokazów teatralnych, filmowych i multimedialnych, wydarzeń artystycznych.
4. Monitoring sytuacji zabytków zagrożonych zniszczeniem, kierowanie wniosków i postulatów do właściwych władz i służb konserwatorskich, prowadzenie akcji protestacyjnych w obronie zabytków, inicjowanie i prowadzenie prac konserwatorskich i renowacyjnych zabytków i dokumentów archiwalnych oraz opracowań rewitalizacyjnych.
5. Tworzenie dokumentacji, fotografowanie i filmowanie obiektów, pamiątek, wyrobów, dokumentów i opracowań historycznych oraz digitalizacja materiałów.
6. Współpracę z administracją państwową i samorządową, placówkami muzealnymi i edukacyjnymi, organizacjami społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy.
7. Organizowanie współpracy i wymiany międzynarodowej.
8. Organizowanie i prowadzenie działań aktywizujących społeczności lokalne, młodzież, aktywizujących społecznie i zawodowo grupy defaworyzowane, promocja przedsiębiorczości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w prowadzeniu działalności zgodnej z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Rozdział 3.
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 10
Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.
§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
§ 12
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 13
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 14
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§ 16
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.
§ 17
Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania w Polsce.
§ 18
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby niepełnoletnie. Nie mogą być one założycielami Stowarzyszenia.
§ 19
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,
5. udziału w Walnym Zgromadzeniu.
§ 20
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek.
§ 21
Członkowie wspierający oraz honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 22
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 23
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 24
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd:
1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
3. z powodu niezapłacenia składki rocznej,
4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 25
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4.
Władze Stowarzyszenia

§ 26
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.
§ 27
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że szczegółowe postanowienia statutu lub odnośnego regulaminu stanowią inaczej.
§ 28
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 29
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 30
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 31
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co roku przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 30 czerwca każdego roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.
§ 32
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W razie, gdy wbrew swojemu obowiązkowi Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania prawo to przysługuje Komisji Rewizyjnej.
§ 33
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony nie później niż 30 dni – jego uchwały są ważne bez względu na liczbę uczestników.

§ 34
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. Rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 35
Pierwszy skład władz Stowarzyszenia powołuje Zebranie Założycielskie.
§ 36
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 37
Zarząd składa się z 3 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
§ 38
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 39
Do kompetencji Zarządu należą:
1. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. kierowanie pracami Stowarzyszenia,
3. realizacja celów Stowarzyszenia,
4. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
6.sporządzanie raportów rocznych z działalności Stowarzyszenia,
7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
10. tworzenie stanowisk funkcyjnych w Stowarzyszeniu, powoływanie i odwoływanie osób je piastujących oraz określenie zakresu ich zadań i kompetencji,
11. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
12. przyjmowanie i skreślanie członków,
§ 40
Komisja Rewizyjna jest powoływana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
§ 41
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Komisja podejmuje uchwały większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
§ 42
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli działalności Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 43
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Najbliższe Walne Zgromadzenie akceptuje kooptację.

Rozdział 5.
Majątek i fundusze

§ 44
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. z darowizn, zapisów i spadków,
3. środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
4. zbiórek i imprez publicznych,
5. z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,
6. dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
7. dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń i usług,
§ 45
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§ 46
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 47
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 48
W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa znacznie długi spadkowe.
§ 49
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 50
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej– jednorocznej o wartości powyżej 2 000 zł, na wniosek Zarządu uzyskują, jeżeli wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Mecenasa Stowarzyszenia”.
§ 51
Składki członkowskie powinny być wpłacane na konto Stowarzyszenia do końca 31 marca każdego roku. Wysokość składek określa Walne Zgromadzenie. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne Zgromadzenie w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 52
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 53
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 54
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 55
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
§ 56
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Statut zatwierdzony przez KRS w dniu 7.04.2009 r. ze zmianami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w dniu 5.10.2008 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s