kim jesteśmy

Katalizatorem powstania Stowarzyszenia stała się niepewna przyszłość wpisanych do rejestru zabytków hal i urządzeń zabytkowej fabryki „Norblin, B-cia Buch i T. Werner S.A.” znajdującej się w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/ 53, bezprawne przekazanie tego terenu spółce Norblin S.A. w upadłości, możliwość wyrzucenia z zabytkowych murów ważnych dla Warszawy instytucji kultury oraz wyburzenia zabytków…

Od czasu rejestracji w lutym 2007 r. zrealizowaliśmy szereg projektów poświęconych popularyzacji historii Warszawy, w szczególności promocji tematów zapomnianych, a najczęściej związanych z jej dziedzictwem poprzemysłowym -> patrz: projekty

Cele Stowarzyszenia zgodne ze Statutem:

1. Opieka nad Zabytkowym Zakładem Przemysłowym dawnej Fabryki Norblina mieszczącym się w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 oraz innymi obiektami, pamiątkami i archiwaliami związanymi z firmą “Norblin, B-cia Buch i T. Werner”, a szerzej również innymi poprzemysłowymi obiektami Warszawy. Inicjowanie i prowadzenie badań, dokumentacji i popularyzacji w tym zakresie.

2. Opieka nad obiektami zabytkowymi oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej zabytków, promocja rewitalizacji oraz popularyzacja historii.

3. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań o charakterze badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

4. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz kultury, sztuki, tradycji, ochrony dóbr kultury oraz działań kulturalnych i artystycznych.

5. Inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, rozwijanie świadomości i tożsamości regionalnej oraz wspieranie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocja wolontariatu.

6. Integrowanie i współdziałanie środowisk, organizacji i instytucji podejmujących działania zgodne z celami Stowarzyszenia, wspieranie członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia:

Ewa Werner – Gzyra – skarbnik

Paweł  Wittels – wiceprezes

Krzysztof Wittels – prezes